Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Trhové Sviny

(JSDHO)

 

Zřízení jednotky SDH obce a zajištění její akceschopnosti je zákonnou povinností každé obce, která je ve svém základu prováděna v samostatné působnosti.

 

Naše jednotka spadá do kategorie JPO III tzn. s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele. Jednotka provádí zásah na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR.

Doba výjezdu jednotky PO je stanovena vyhláškou č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek PO. Tato doba je maximálně
• 2 minuty pro jednotky PO složené výlučně z hasičů z povolání, (JPO I)
10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své povolání, (JPO III)
• 5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v předchozích dvou bodech nebo hasičů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště. (JPO II)

Svolávací systémy při mimořádných událostech:

Slouží k vyhlášení poplachu členům zásahové jednotky.
U dobrovolných jednotek v ČR se používá systém svolávání AMDS (Automated Message Delivery System), který využívá jako koncové prvky mobilní telefony. Hasiči jsou o poplachu vyrozuměni automaticky generovanou hlasovou zprávou ve tvaru: typ události – podtyp události – obec – část obce – ulice – číslo popisné – číslo orientační + technika k výjezdu.
Vedle toho existuje paralelně ještě signál „požární poplach“, reprodukovaný sirénami. Svolávání pomocí sirén již však v našem městě není nastaveno jako výchozí a veškeré svolávání jednotky je prioritně řešeno pomocí systému AMDS. Oba systémy jsou aktivovány operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Siréna bývá spuštěna pouze v případě, že mimořádná událost je přímo v místě našeho města.Comments are closed.